DR. MASAKI KAKU

Tetkikler

Felsefe dersleri nasıl olmalıdır?
Felsefe, iki metot üzerinden çalışılır, ilki düşünmek, daha sonra ifâde etmektir. Felsefe derslerini anlatacak ve işleyecek olan öğrenmen, Türkçe lisânının en kıvrak ve beceri sahibi kısmına hâkim olmalıdır. Öğretmenin, karşısındaki öğretim sınıf seviyesine göre kullanacağı dil, gâyet olumlu bir lisan ve mükemmel anlatım, ifade olmalıdır. Şayet Türkçeye tam manasıyla hakim bir öğretmen olmaz ise, anlatıp, işleyeceklerini ancak kendisi idrak edecek, öğrenciler ise neticeleri tahsil edemeyeceklerdir. Her işlenecek konu, felsefi tarih ve derslerinde metotlar bahsettiğimiz evvela dil, daha sonra bilgi ve fikir edinmektir. Fikir edinen öğrenci, ilkin düşünür daha sonra yorumunu belirtir. Yorumu alan öğretmen, aldığı kelime ve sözü düzelterek, daha idraki müsait hale getirir. Böylece sınıfta felsefe işlenir. Felsefe dersinde ezber yoktur. Zira ezber eğilimi olur ise, anlatılanlar zaten yazılan felsefe tarihinden ibaret olacaktır. Felsefe bilhassa her şey üzerinden yapılabilecek Türkçe’nin mükemmelliği ile terkip edilip ifade ve tefsir edilecek hoş derslerden biridir.

KURT

Bilinçaltı Nedir?
Bİlinçaltı, kişinin bir yerden duyduğu, direkt gördüğü, yaşadığı hadiseleri, olumlu veya olumsuz ifadeleri tamamen şuur dışı nüfuz etmesidir. Bu tür durumun hakimiyeti altına giren insan, bilinçaltından etkilenerek onları daha sonra yaşama sahasına çıkarmaktadır. Örnek olarak bir yazar, okuduklarını bilinçaltına işlediğinde, daha sonra yazısında bunu bilmeksizin tekrar edecektir. Şuuraltı insanların hissiyatlarını da kapsayacağı için, yaşayacağınız yarınlarda ne tür bir olay, hadise görmüşseniz, bunlardan etkilenen bilinçaltı size bunları tekrar tekrar yaşatmaya çalışacaktır.

KURT

Bilmek
Bilmek, bir şey hakkında bilgi sahibi olarak herhangi bir konuyu idrak etmektir. İdraki söz konusu olan hususlar bilmekten istifade eder. Bilmeden, yorum yapamaz ve söz sahibi olamayız. Üstelik konuyu ne idrak edebilir ne de neticelerini elde edebiliriz. Doğruyu veya yanlışı bilme esaslı iki seçenek bilmenin önemini göstermektedir. Bilmek idraktir ve konu hakkında yetenek ve kabiliyetleri ortaya koyar. Yaratacağınız san’at eserleri, şiirler, edebî yazılar, felsefî konularda yorumlar gibi bütün ilimler bilgiye tâbidirler.

KURT

Düşünmek
Bizler evvelâ düşünmeden önce düşünüp, kelimeleri seçip, bütün sözü hazırlayarak düşünme hareketini gerçekleştiririz. Sağlıklı düşüncede, dil kullanımı, yani lisanın büyük bir hakimiyeti olduğu takdirde müspet fikirler doğururuz. Sağlıksız düşünce ise, insanların belli başlı fikirlerinin psikolojik sebepler ile temelsiz ve olumsuz olmasıdır. Neden düşünürüz? Üzüntü, keder, ızdırap anlarında düşünüyoruz. Saadet, mutluluk anlarında da düşünmekten vazgeçemiyoruz. Pekala, o halde felsefi kademede neden düşünmek istemiyoruz? Tarih dersinde de bu defa tarihî felsefe işliyoruz. Kâinat ve evreni bütünüyle izaha çalışan fizik derslerinde ise, tamamen gök yüzünün sırlarını çözme yarışında bu felsefeyi yapıyoruz. Sıradan toplumlarda felsefe, bir iş, konu, mücadele, hayat olsa da, okul derslerinde felsefe sistemli ve metotlu, kişinin mutlaka ihtiyacı olan sağlıklı düşünceye sahip olmaktır.

KURT

Neden yaşayacağız?
Yaşamak, insan için mecburiyettir. Bu zarureti intihar ile nihayetlendirmek isteyen kişi en önce âciz kalmış, belki de bütün hayatî faaliyetlerinden mahrum kılınmıştır. Yaşamak, tekamüldür. Gelişim, ilerleme, yüce toplum, millet hizası gibi unsurlar, neden yaşayacağımızı bize belirtmektedir.

KURT

İnsan Felsefesi
İnsan, bütün hayvanî ihtiyaçlarını karşılarken, insanî gerekliliklerini unuttuğunda, ruhsal, üst zekâ ile alakalı, moral ve manevi kuvvetlerini yitirmektedir. İnsan evvelâ bilgiyi eser yapıp, topluma katacağı büyük mevcudiyetleri arz ederse, o toplum bireyi el üstünde tutulur. Kıymet görür… İnsanlar, musikide vasıf ve mahiyetlerini belirler. Edebiyatta ve felsefede eğilim gösteren insan, hayat sahasında acemi değildir. Bilimin bütün hususiyetleri insanoğluna ayırt edilmeksizin sunulmaktadır. İlmî değerlere saygı gösteren bütün halklar, yüksek derece itibar menfaatında bulunmaktadır.

KURT

Düşünce Sorunları
Düşünce tecrübeye, ifade ve en önce idrak lüzumu olan dile bağlıdır. Serbest düşünce kabiliyeti, psikolojik huzura, bu bağlamdaki sınırlamaları ortadan kaldırmak için ise, zihinsel kuvvete tâbidir. Siz, uzun yıllar boyunca yalnız birkaç şey üzerinde sabit kaldıysanız, zihin ve zekâ, mantık, psikoloji esaslarında kendinize büyük sınırlama ortaya koymuşsunuz demektir. Bu yönde serbest düşünce için, su gibi her şeyi kavrayan zihne ihtiyacınız var demektir. Düşüncenin sorunu psikoloji ve tedavisi bakımından tatbiki var ise, sağlıklı düşüncede yüksek mertebe uzmanlık kişide olağanüstü felsefe becerisi gösterecektir.

KURT

Ahlakın Önemi
Ahlâk, insan karakter ve mizacını yükselten mühim esastır. Ahlâk, yalnız terbiye demek değil, aynı zamanda düşüncedir. Düşüncede, ilimde, mektepte, toplum ve kişide varlık bulması lazımgelen ahlâk yapısının ilk yorumcusu Konfüçyüs idi.

KURT

Felsefe Nedir?
Felsefe, ders methodu ve aynı zamanda düşünceyi kapsayan her şeydir. Sistemli bir şekilde felsefe tarihi ve filozofları tahsil edebilir, kâh ise dünya ve hayattaki her şeyin yorumunu felsefe vasıtasıyla yapabilirsiniz. Felsefe mantıkî düşünüp, nihayet verimli neticeye ulaşmaktır. Faydası ise, felsefe tatbik ederek bilmediklerinizi kendinize dahi öğretebilirsiniz.

KURT

İntiharın Sebebi
İnsan, sevip uygulamak istediği hadiseyi şayet gerçekleştiremez ise ızdırap doğar. Tanrısal ve insani hareketsiz, üzüntü ve türlü müşkülatlar yaratmaktadır. İntihara sevk eden konu ise, arzulanan faaliyetlerin mahrumiyeti ve saadet, mutluluk ihtiva eden noksan durumdur. İradenin reddine ya psikolojik hastalıklar ya da hayatî meseleler sebep olmaktadır.

KURT

Felsefede Yorum
Felsefede yorum kabiliyeti, ilkin lisan, daha sonra malumat ve tecrübe ile bütünleşerek gerçekleşir. Bir mevzuun yorumu, henüz düşünmek için düşünen beynimiz tarafından, öncelikle dil uzmanlığı, ihtiyacı olan bilgi ile mümkündür. Bir şeyi yorumlarken, konunun bütün hesaplamalarını yapmanız şarttır. Akıl ve mantıktan geçen yorum, şayet kişi zihninde onaylanıyorsa, bu yorum, geçerlilik arz eden bir konu tefsiri olarak ortaya çıkabilir.

KURT

Hayat Konusu
Hayat, âciz durmak ve yalnızca çaba, gayretsiz yaşayanlar için büyük cehennemdir. Fakat bir ışıktır ki, hayat, gelişmek ve insanlığa bir şey katma suretinde bulunur ise, kişi, gayet yüksek derece psikoloji seviyesiyle mükemmel disiplin ve huzurlu hayat sürecektir.

KURT

Maneviyat Nedir?
Maneviyat sözcük itibariyle “moral gücü” demektir. Aynı zamanda maneviyat, bir şeyde veya bir konuda yüksek alaka celbeden hususiyetleri dile getirmektedir. Maneviyatı olmayan konu, meslek, cereyanlar, kişi ne kadar çabalasa dahi gerçekleşmeyecektir. Bu bakımdan manevi kuvvetin önemi çoktur.

KURT

Müziğin Manası
Müziğin yarattığı ruhsal kuvvet, onun gücünü açığa çıkarmaktadır. İnsan şayet basit ve zerre kalite olmayan müzikler dinliyor ise, ruhuna işkence çektirmekte olduğu manasına gelmektedir. Bu itibarla müzik, ruhsal cevherdir ve doğru kullanımı suretiyle hayat sahasına mühim katkıları olacaktır.

KURT