DR. MASAKI KAKU

Ruhsal Yetiler

Eyl
29

Ruhsal yetiler ve biyolojik olarak tanınmış izinler, açıkça insan hükmünün ne derece olduğunu göstermektedir. İnsan, ya istediğini teslim aldığında mutludur veya ulaşamadığından teessür yaşıyordur. Biyoenerji, insandaki evvela yetileri, bunun seviyesi halinde izinleri ortaya çıkarmaktadır. İnsan öyle veya böyle hakikat taşır, fakat bunlar hakikat olarak teşkil etmedikçe, insan, bunları tanıyamaz. En mühim nokta gelişmek idir.

KURT

Hanedan ve Soy

Eyl
28

Sarahaten krallık devri ve idaresi mümkün değildir. Krallık abidesi hanedan, soy ve kan ile ilgilidir. Hanedana sonradan giren kişinin değerli ve mazihi geniş alan kaplamadır. Ne kan ve soyu bulunan Erzincan gibi herhangi bir hanedan söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti öncesi Osmanlı Hanedanı, büyük bir hanedan idi. Bir veya iki asrı alan en tarihli hanedanların bugün dahî taklitleri yoktur ki, kalkıp hanedan bozup bir devlet kursunlar.

KURT

Arkadaşların Niteliği

Ağu
05

Öncelikle arkadaşlarınız, ileride olumsuz düşünce, eda, hareket ve size istemsiz düşmanlık yaratacak kişilerdir. Hele hele çocukluk arkadaşınız sizin her gizliliklerinizi ifşaa etmeye meyli olan mühim kötü durumdur. Arkadaşlarınızın bir gün toplanıp, size en kötü teşebbüslerde bulunması, devletin umurunda olmaz. Zira devlette sivil ve gayr sivil, içeride, dâhili resmi olmak üzere her tarafında terör, örgütler görmek mevzu bahs zor değildir. Bir muvaffakiyetinizi, arkadaşınız kıskanır ise, mutlaka sona erdirir. Bu yüzden bazı zekî insanlar, hiçbir zaman aynı arkadaş ile, hele hele çocukluk zamanına dönüp de, bu noktalarda arkadaşlar istemez. Dikkatli olunuz, bunlar birtakım namertlerin ta kendileridir…  Zira ezik, aciz fakat sahte kabadayı, çok suni bilmiş, kopyacı, başkalarının başarılarından geçinme, yazı çalma… …gibi en değerli meslekleri işgal ediyorlar.

KURT

Aklın Önemi

Ağu
05

Bir kimsenin aklı ve mantıkî işlevi, muhakemesine ciddi zararlar verirseniz, çocuklaşır ve henüz birkaç yaş çocuk davranış, coşkusunu gösterir. Bu itibarla, farklı kişilerin diğer kimseler ile yaptığı efraflıca akıl oyunlarına asla düşmeyiniz, her şeyi evvela baştan fark ediniz. Şayet kişinin yoğun bilgi birikimi, ciddi kaynaklar ile beslendiği derin bilgileri var ise, oyuna müsaittir ve ne denirse, çöplük şeyleri olağanüstü ciddi zannedecek ve günler boyu kafa yoracaktır. Bugün akıl hastanelerinde, umumi olarak özel ve çok yönlü bilgidar kimseler de yatmaktadır. Kâh kâh aklı bozuk sahipsiz, kâh ise ruhsal sorunlarına tedavi ve çare bulunulması için akıl hastaneleri vazifesini göstermektedir. Çok ünlü ve meşhur dallarda kimselere akıl oyunları oynamaya hevesli hasım ve menfi kişiler fazladır. Bundan ötürü tıbbî doktorlar, hiçbir hastası ile birlikte hareket etmez ve hasta doktor ilişkini asla bozmalar.

KURT

Mukaddes Meslek

Tem
23

Türlü alâka celbeden ve tıpkı kutsal olarak mütalaa edilmekte olan meslekî itibarlar vardır. Fakat öğretmenlik bunlardan, hatta her şeyden öte meslek olduğunu beyan etmek isterim. Sınıfını inzibat ve olağanüstü sistem ile biçimlendiren kişi, öğretmendir. Mukaddes öğretmen, her klasik ve muasır faydaları öğrenciye aktaran kişide malik olan kuvvettir. Dünyamız öğrenip, gayet müşkülatla korunan, daha sonra zaman zaman yok etmiş şahsiyetlerle toplu âdemiyet idir. Sınıfa girerken mabede giriyorum – N. TOPÇU – Bu sözde büyük mânâ ihtiva etmektedir. Öğretmenlik ciddiyet ve ilmi donanımdır, kişi eğer bu muallim ise, dünyanın en mükemmel itibarına zaruret ile mâlik kılınacaktır.

KURT

Özetle Bilim

Nis
15

Bilimsel, yâni ilmî çalışmalar zaman zaman “teknik” kelimesindeki makine mânâsı gibi, kâh ise ilim dallarında tekamül etmek esasında en mükemmel beşeriyet zaruretidir. Bilim, kişideki âkidenin hakîkatini sunar ve aslı olmayıp, yerleştirilmeye hazır olan fikirleri her nispette engeller. Bütün izan ve kavrama metodlarını bugün okul okuyan öğrencilere bilim sayesiyle sunulmaktadır. İlmî ve akademik her şey, yâni bir makale gibi her tânesi bilim için çok mühimdir. Bu îtibar ile bilim dallarından alınan fizik usulleri, bugün “computer, radio vs.” gibi teknolojik araçları vâr etmiştir.

KURT

Kısaca Psikoloji

Nis
14

Psikolojik suretler, insanda var olduğu andan itibaren şekillenir ve vasıl olduğu kadar düzenlenir. İnsan, hareket bâbında psikolojik tedâvileri redde tercüme etse de, kendisi için ve kendi halleri ile esas moral ve maneviyatı da getirmeyi temenni etmez. Kâbiliyet, hüner, artan kuvvet insanda psikolojik düzey ve merhale oluşturur. Yaşanılan görünür psikolojik yapı, psikiyatri doktorlar tarafından direkt idrak edilebilir.

KURT

Yaşama Gayesi

Mar
01

İnsanda yaşama, yaşatma ve üreme esasları, en hayatî gayedir. Hayattan kopmanın güç olduğu yaşama sahasında, yaşatmak ise hakîkaten kolaydır. Üreme tam manasıyla yaşama maksadıdır ki, cinsi arzu en olağanüstü hayat gerçeğidir. İnsanlar niçin yaşarlar veya mecburdurlar? Yaşamak için uğraşmakta olan insan bedeni, gelişmeye zorunlu basireti, idrake lazımgelen izanı ve anlamak için ferasetini ile de bütün ruhu ortaya koymaktadır. İnsan neye direkt sahip olursa olsun, tatminsizdir. Her yerde saadeti dilediği halde, teessür yaşar ve kifayet etmez. Bu itibarla insan mümkün zamanına kadar yaşamalı, ya sıradan ya da farklı suret ile hayatını mevzubahs mutlak şekilde sürdürmelidir. Tao böyle der… İnsan, ya ızdırap çekiyor, ya saadet buluyor ise, bu, hayati kanundur ve önü kesilemez. Hayatın gayesi terakkidir… Yani gelişmek ve üremek suretiyle, aynen üretmektir. Toplum ve ulusa yepyeni zekâlar ve büyük karakterler teslim etmek, gayedir. Bu manada insan toplum ve devlet için yaşıyor ise, bunun farkına varmaksızın kendi hayatını sürdürmektedir. Fakat devletin mevcut toplumu için ihtiva eden kişi, hayatını söz konusu millet fertleri kadar yaşayabilmektedir. Yaşatma arzusu, daha çok aile hususunda cereyan ediyor. Daha sonra kişinin sevgisini kazanmış bir kimse bu arzuya teslim oluyor. Yine, insanlar niçin yaşarlar? İnsanların öncelikle karakter mevcudiyetinin gelişmesi, şuurunun yükselmesi ve nihayet büyük bir kimse olarak addedilmesi, işte, en yaşamsal ifadedir. İnsan geliştiği ve tekamül ettiği müddetçe gayret ve uğraş arz eder, nihai nokta ölümle neticelenir. Bu itibarla denilebilir ki, insan, göründüğü ve her kimsenin hayatının sonuna kadar yapıp, uyguladığı tecrübeyle sabit ameller ile hayatta kalıyor. İnsan hayatı, diğer insanlar ile beraber yalnız tekerrür olmasa bile, tekerrürdür, fakat daima çeşitli ve nevidir. İnsan, yaşamak için teneffüs ederken, yaşamama talebini meydana getiremeyecektir.

KURT

Münakaşa Adabı

Şub
13

İnsanlar, asla mükemmel derece mahiyette olan hitap şeklinizi saygı ile karşılamazlar. Sizleri sözlü veya ayrı bir maksat ile mutlaka yenmek ve mağlup etmek isterler. Bu itibarla arkadaş, topluluklar, gruplar arasında bu tür, çeşit kimseler ile samimiyet yanlıştır. Akademik camiada, akademisyenler birbirleri ile düello yapmaz ve adeta yenmezler. Halbuki sınıf öğrencileri, hep birbirlerini itiraz ve bahane olmaksızın mağlup etmeye çalışmaktadır. Akademisyenlerden örnek verecek olursak, hiçbirimiz mağlup etmek değil, evvela dinler, sonra katar ve yer yer konuşmak için itiraz isteriz. İtiraz alır, ilave edilecek hususu belirtir, daha sonra karşıdan en mühim cevabı almayı bekleriz. Halbuki bugün Türkler, en ağır küfür ile birbirleri ile ilmî mücadele ve münâkaşa yapmaktadırlar.

Prof. Dr. Masaki Kaku

Toplumsal Sorunlar

Şub
13

Türkiye’de neşredilen, yayınlanan Türk dizileri, toplumda ağır psikolojik buhran ve toplum bireylerinde taklid etme halleri oluşturmaktadır. Hiçbir ülkede, bu kadar ruh girdabına tabi dizi ve filmlere rastlayamazsınız. Bunların ülkede kontrol ve hakimiyet altına alınması değerini özleyerek anacağınız zamanlar gelecek. Çocuklar ve gençlerin hal, hareketlerinde psikolojik krizler yaratan bu tür diziler, tabii ki kastîdir. Kastî olduğu için de her biriniz bu konuyu ele alamadığınız görülmüştür. Türklerin lisânları kalmadığı gibi, dizilerde konuşulan aksan, tam bir doğulu aksanı olarak topluma ifade edilmektedir. Bu durumda bu tür dizilerden ötürü toplumda daha çok konuşma bozuklukları yaratılmaya devam ediyor. Dizilerdeki olumsuz tesirler, kişilerde depresyon, sersemce düşünceler, intihar fikirleri gibi her konuda meyil ve eğilim sağlamaktadır.

Prof. Dr. Masaki Kaku